Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842 ) poszerzyła kompetencje gminy w zakresie zadań własnych i nałożyła obowiązek utworzenia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenia poradnictwa i interwencji w przypadku jej zaistnienia, a także opracowania i realizacji programów ochrony osób doświadczających przemocy oraz prowadzenia działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą.
Mając powyższe na uwadze w dniu 24 sierpnia 2011 roku Rada Miasta Pruszcz Gdański podjęła dwie uchwały:

 1. Uchwałę Nr IX/100/2011 w sprawie ustalenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pruszczu Gdańskim,
 2. Uchwałę Nr IX/99/2011 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011-2015 dla miasta Pruszcz Gdański,

Następnie w dniu 25 maja 2016 roku Rada Miasta Pruszcz Gdański podjęła uchwałę Nr XIX/182/2016 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2022 dla miasta Pruszcz Gdański.

Głównym celem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie szczególnie poprzez zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, promowanie oddziaływań profilaktycznych, wsparcie ofiar przemocy na każdym etapie ich powrotu do normalnego życia, jak również pracy ze sprawcą przemocy. Zadania zawarte w Programie realizuje Zespół Interdyscyplinarny w Pruszczu Gdańskim, który został powołany przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego i liczy obecnie 15 członków, którzy są przedstawicielami następujących instytucji:

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Komendy Powiatowej Policji,
 • Prokuratury Rejonowej,
 • Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,
 • Szkoły Podstawowej Nr 3,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4,
 • Publicznego Przedszkola Nr 3,
 • Żłobka "Króla Maciusia",
 • Niepubliczne Przedszkole „Nad Rzeczką”,
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny. Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. O podjętych działań wobec rodziny dotkniętej przemocą i wynikach swojej pracy grupy robocze informują Zespół Interdyscyplinarny.

 

 

 pdfPrzemoc w rodzinie.

Przydatne linki


efs
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
sejm
 
mrpips
 
bip
 
ohp
 
Portal Pomocy Społecznej
 
niebieska linia
 
UM Pruszcz Gdański
 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 9
83-000 Pruszcz Gdański
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 58 682 27 55

napisz do nas korzystając z formularza

Deklaracja dostępności.

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański
08 8335 0003 0121 1742 2000 0001

Godziny pracy

MOPS
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Świadczenia rodzinne
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Dom Dziennego Pobytu
pon.-pt. 8:00-15:00

Świetlica socjoterapeutyczna
pon.-pt. 15:00-18:00

Telefony kontaktowe

Sekretariat
58 682 27 55
58 692 17 10

Faks
58 692 17 18

Księgowość
58 692 17 26

Kasa
58 692 17 11

Sekcja Świadczeń Rodzinnych
58 692 17 30
58 683 43 29

Fundusz Alimentacyjny
58 683 43 29

Pracownicy socjalni
58 692 17 17
58 692 17 20
58 692 17 23
58 692 17 25