POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Uprawnionymi do otrzymywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym są uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe:

 1. uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

FORMY STYPENDIUM SZKOLNEGO I ZASIŁKU SZKOLNEGO

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych wynikających z realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej oraz w innych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę, m.in. takich jak: wycieczki szkolne, zielone szkoły, wyjścia/wyjazdy do kina, teatru;
 2. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: artystycznych, sportowych, nauki języków obcych;
 3. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w szczególności:
  a) zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, czasopism i innych publikacji wspomagających naukę szkolną,
  b) zakup pomocy dydaktycznych, w tym m.in. multimedialnych programów edukacyjnych,
  c) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, części i materiałów eksploatacyjnych oraz naprawa tego sprzętu,
  d) opłaty za abonament internetowy, w tym koszty założenia internetu,
  e) zakup pomocy i przyborów szkolnych,
  f) zakup odzieży sportowej i obuwia sportowego,
  g) zakup wyposażenia ucznia w związku z udziałem w zajęciach realizowanych poza szkołą, np. instrument muzyczny, sprzęt sportowy;
 4. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych;
 5. świadczenie pieniężne, jeżeli kierownik uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych także w formie, o której mowa w pkt 4, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-4, nie jest celowe.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

 1. rodziców albo pełnoletniego ucznia;
 2. odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane z urzędu, w szczególności uczniom, którzy spełnią kryterium dochodowe, ale w wyniku zaniedbania rodziców nie złożono wniosku.

Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dodatkowo zaświadczenie lub oświadczenie, potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do 15 lutego danego roku szkolnego;
 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego można składać w siedzibie MOPS, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku i może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.
Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.
Stypendium szkolne nie może przekraczać 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. 248,00 zł.

Wysokość stypendium szkolnego ustala się, biorąc pod uwagę:

 1. skalę występowania w rodzinie okoliczności uzasadniających przyznanie stypendium szkolnego,
 2. miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, według podziału na następujące grupy dochodowe:
  a) do 200 zł netto,
  b) od 201 zł netto do wysokości kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.


Kierownik Ośrodka ustala wysokość zasiłku szkolnego w każdej sprawie indywidualnie, kierując się w szczególności:

 1. oceną skutków zdarzenia losowego uzasadniającego złożenie wniosku;
 2. ustaloną sytuacją materialną;
 3. innymi okolicznościami.


Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.


Stypendium szkolne realizowane jest poprzez dokonanie częściowego lub całkowitego zwrotu poniesionych wydatków, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ich powstanie (faktur lub rachunków wystawionych na rodzica lub pełnoletniego ucznia), przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub poprzez wypłatę gotówkową w kasie MOPS.

 

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Rodzice, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do którego uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani niezwłocznie powiadomić Kierownika Ośrodka o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.Podstawa prawna:

 1. Uchwała nr XV/197/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30.06.2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
 2. Uchwała nr XV/200/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30.06.2020 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
 3. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.


Do pobrania:

 1. wniosek o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego,
 2. oświadczenie,
 3. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.