Dodatek mieszkaniowy – ogólne informacje
Dodatek mieszkaniowy to świadczenie dedykowane dla osób, których sytuacja finansowa pogorszyła się lub które ze względu na swoje niskie dochody nie są w stanie ponosić wydatków za lokal.

Dla kogo jest dodatek mieszkaniowy, a także ile wynosi taki dodatek?
O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. O dodatek występuje się raz na pół roku (ale można go otrzymać dowolną ilość razy – tak długo jak jest potrzebny). Decyzja o jego przyznaniu zależy od dochodu rodziny i wysokości opłat za zajmowany lokal, może zmniejszyć koszty utrzymania mieszkania nawet o kilkaset złotych. Jest więc znaczącym wsparciem.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – wypełniony i potwierdzony przez zarządcę domu.
 2. Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 3. Zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów - za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień  złożenia wniosku.
 4. Dokumenty potwierdzające uzyskiwanie innego dochodu (np. kopia wyroku sądu o przyznaniu alimentów, aktualne decyzje o przyznaniu zasiłków z pomocy społecznej, renty, emerytury ZUS, KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne).
 5. Aktualny aneks wysokości opłat za lokal za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Wniosek złożony w danym miesiącu z przyznaniem dodatku mieszkaniowego od następnego miesiąca.

Miejsce złożenia dokumentów od 1 lipca 2022 r. :
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
ul. Niepodległości 9
83-000 Pruszcz Gdański
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
tel. +48 58 692-17-30

 

Inne informacje, uwagi, wskazówki:
Aby ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy spełniać jednocześnie wszystkie trzy warunki:

1. Średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi:

Gospodarstwo jednoosobowe - 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
Gospodarstwo wieloosobowe - 30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

2. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego*

 
Ilość osób w gospodarstwie domowym Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu
dla 1 osoby 35,0 m2
dla 2 osób 40,0 m2
dla 3 osób 45,0 m2
dla 4 osób 55,0 m2
dla 5 osób 65,0 m2
dla 6 osób 70,0 m2
dla każdej kolejnej osoby dla każdej kolejnej osoby
zwiększa się o 5,0 m2/os.

* Normatywną powierzchnię powiększa się o 15,0 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a osoba zamieszkuje w gospodarstwie wieloosobowym.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
1) 30% albo
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

3. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:
najem,
podnajem,
spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe),
własność innego lokalu mieszkalnego,
bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 3. Druk – zaświadczenie o zarobkach
 4. Deklaracja o wysokości dochodów
 5. Oświadczenie zarządcy/właściciela