ZASIŁEK RODZINNY

 • wniosek
 • kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.4)), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka.

 

DOKUMENTY STWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODU RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY W TYM:

 • oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • umowę dzierżawy- w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących  z SGEFO i GR,
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sadowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sadową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej  od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (Komornik) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (świadectwa pracy, umowy zlecenia, wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej, utrata zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium z PUP, utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, utrata renty, emerytury, renty rodzinnej lub renty socjalnej, utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu,  w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka  lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • zaświadczenie szkoły ponadgimnazjalnej lub oświadczenie, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia lub dojeżdżającego do szkoły ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania,
 • zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się  lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej.

 

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu  i w każdym trymestrze ciąży miała przeprowadzone badanie (wzór zaświadczenia Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234)

 

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, a także na jaki okres zawarta jest umowa o pracę,
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

 

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

 • odpis aktu zgonu rodzica dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka lub odpis prawomocny sądu oddalający powództwo o ustalenie alimentów.

 

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

 • przysługuje na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. Przy określaniu liczby dzieci w celu ustalenia prawa do niniejszego dodatku brane są pod uwagę wyłącznie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka.

 

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

 • zaświadczenie szkoły lub oświadczenie, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia.

 

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

 • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.

 

DODATEK NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAMIESZKANIEM W MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

Przydatne linki


efs
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
sejm
 
mrpips
 
bip
 
ohp
 
Portal Pomocy Społecznej
 
niebieska linia
 
UM Pruszcz Gdański
 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 9
83-000 Pruszcz Gdański
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 58 682 27 55

napisz do nas korzystając z formularza

Deklaracja dostępności.

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański
08 8335 0003 0121 1742 2000 0001

Godziny pracy

MOPS
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Świadczenia rodzinne
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Dom Dziennego Pobytu
pon.-pt. 8:00-15:00

Świetlica socjoterapeutyczna
pon.-pt. 15:00-18:00

Telefony kontaktowe

Sekretariat
58 682 27 55
58 692 17 10

Faks
58 692 17 18

Księgowość
58 692 17 26

Kasa
58 692 17 11

Sekcja Świadczeń Rodzinnych
58 692 17 30
58 683 43 29

Fundusz Alimentacyjny
58 683 43 29

Pracownicy socjalni
58 692 17 17
58 692 17 20
58 692 17 23
58 692 17 25