Koordynacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Zgodnie z zapisami Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii, prawo Unii Europejskiej, w tym przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, znajdą zastosowanie do obywateli UE, obywateli Wielkiej Brytanii i innych osób, które z końcem okresu przejściowego nieprzerwanie będą znajdować się w sytuacji dotyczącej jednocześnie państwa członkowskiego i Zjednoczonego Królestwa.
Informujemy, że jeżeli członek rodziny rozpoczął przebywanie na terytorium Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego, który nastąpił z dniem 31 grudnia 2020 r. i przebywa tam nadal, a pozostali członkowie rodziny zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (świadczenia „500+”) nieprzerwanie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
W związku z powyższym wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego charakteru pobytu osoby przebywającej w Wielkiej Brytanii oraz osoby przebywającej w Polsce ( oświadczenie do pobrania).
Po otrzymaniu oświadczeń, Wojewoda Pomorski, ponownie ustali czy przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie od 01.01.2021 r.

Uwaga ważne!
Wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania organu prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego o zmianach mogących mieć wpływ na prawo do tych świadczeń – również w przypadku, kiedy postępowanie zostało już zakończone i świadczenia są wypłacane. Taką istotną zmianą jest także powrót do kraju po zakończeniu zatrudnienia w Zjednoczonym Królestwie.
 

Druki do pobrania:

  1.  Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pobytu osoby przebywającej w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce

 

 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

 
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Dzięki tym regulacjom osoby przemieszczające się mają zapewnioną ochronę socjalną, czyli mogą skorzystać ze świadczeń obowiązujących w danym kraju.
W związku z możliwością skorzystania przez rodzica ze świadczeń przysługujących w danym państwie, istnieje konieczność sprawdzenia, czy przyznając świadczenie w Polsce przysługuje.
Przepisów o koordynacji nie stosuje się w przypadku wyjazdu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami kraju.
Wymóg sprawdzenia, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie, gdy wyjazd następuje w momencie złożenia wniosku, oraz w czasie, kiedy świadczenie jest aktualnie pobierane. Aby sprawdzić czy w  sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wnioskodawca jest zobowiązany przekazać informacje dotyczące miejsca zamieszkania rodzica za granicą oraz dane jego pracodawcy.
Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie, kiedy jeden z rodziców dziecka przebywa na terenie jednego z następujących państw:
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania (z wyjątkiem Grenlandiii Wysp Faro), Estonia, Finlandia, Francja (także na obszarze Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia (w tym na Maderze i Azorach), Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania, w tym na Gibraltarze (zasady nie obowiązują natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich).
W momencie składania wniosku o świadczenia rodzinne oraz wychowawcze, jeśli jedno z rodziców przebywa za granicą, wniosek wraz z dokumentami przekazujemy do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Urząd ustala czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Po weryfikacji wydaje decyzję w tym zakresie.
 
W okresie wypłaty świadczeń
 
W przypadku, gdy wyjazd jednego z rodziców nastąpi po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne lub wychowawcze, po otrzymaniu informacji o wyjeździe, pracownicy przeprowadzają postępowanie sprawdzające mające na celu wyjaśnienie charakteru wyjazdu.
– W sytuacji gdy w wyniku takiego postępowania okaże się, że wyjazd ma charakter np. leczniczy, sprawa nie jest przekazywana do weryfikacji uprawnień, a świadczenie jest dalej wypłacane. Natomiast w innych przypadkach wniosek wraz z dokumentami przekazany zostaje do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
W chwili kiedy pracownicy Urzędu Wojewódzkiego potwierdzą, że w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wówczas uchylona zostaje decyzja przyznająca świadczenia. Uchylenie decyzji następuje od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym państwie.
Natomiast jeżeli w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub nie ma możliwości ustalenia czy w danej sprawie mają one zastosowanie, wówczas wypłata świadczeń będzie kontynuowana.
 
WAŻNE!
Niepoinformowanie o wyjeździe lub przebywaniu poza granicami Polski drugiego z rodziców może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, oraz koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
 
Od 1 stycznia 2018 r. koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego na terenie naszego województwa zajmuje się Wojewoda Pomorski (Pomorski Urząd Wojewódzki). Zadanie to przejął od Samorządu Województwa Pomorskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) poprzez:
  • pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczpospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Koordynacja zabezpieczenia społecznego w województwie pomorskim tj. Wydział Koordynacji Świadczeń Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27. 
Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie: 
http://www.gdansk.uw.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego

Więcej o zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej:

 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Druki do pobrania:

  1. Formularz na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  2. Druk oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
  3. Zaświadczenie o pobieraniu świadczeń