Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera więc osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim tworzą: pracownicy socjalni, psycholog, asystenci rodziny oraz pracownicy świadczący usługi opiekuńcze w środowisku.
Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej:

 1. świadczenia pieniężne:
  zasiłek stały,
  zasiłek okresowy,
  zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
 2. świadczenia niepieniężne:
  praca socjalna,
  ubezpieczenie zdrowotne,
  poradnictwo specjalistyczne,
  interwencja kryzysowa,
  schronienie,
  posiłek,
  niezbędne ubranie,
  usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
  specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,
  pobyt w mieszkaniu chronionym,
  kierowanie do ośrodków wsparcia,
  kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
  sprawienie pogrzebu.

Interwencja kryzysowa
Interwencję kryzysową rozumiemy jako metodę systemowego, interdyscyplinarnego, wielowątkowego oddziaływania na osobę w kryzysie, dostarczającą wszechstronnego wsparcia i wielostronnej pomocy: psychologicznej, materialno - bytowej, prawnej, społecznej, medycznej, informacyjnej i innej. Celem interwencji kryzysowej jest spowodowanie odzyskania przez osobę w kryzysie zdolności jego samodzielnego pokonania (złagodzenie objawów reakcji kryzysowej, przywrócenie równowagi psychicznej, zapobieżenie przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny, przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie).
W przypadku stwierdzenia występowania przemocy w rodzinie pracownik socjalny wszczyna procedurę Niebieskiej Karty. Podmiotami uprawnionymi  do wszczynania procedury Niebieskiej Karty są: ośrodek pomocy społecznej, policja,  placówki oświatowe, służba zdrowia oraz  komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Głównym celem ww. procedury jest rozpoznawanie przemocy i usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Podstawą skuteczności procedury i oferowanej pomocy jest współpraca przedstawicieli różnych służb stykających się z ofiarami lub sprawcami przemocy w rodzinie. Zastosowanie procedury Niebieskiej Karty nie kończy się jedynie na zebraniu ważnych informacji na temat zdarzenia lub sytuacji w rodzinie. Jej zadaniem jest przede wszystkim szybkie uruchomienie działań podnoszących stan bezpieczeństwa ofiar przemocy oraz ich kontynuacja aż do momentu, gdy możemy jednoznacznie stwierdzić, że udzielono wszelkiej dostępnej i potrzebnej pomocy, a przemoc w danej rodzinie już nie występuje.

Poradnictwo specjalistyczne
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne jest udzielane osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo prawne jest realizowane przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo rodzinne skierowane jest natomiast do rodzin, które mają problemy
w funkcjonowaniu – w tym problemy wychowawcze, opiekuńcze /dotyczące zarówno dzieci jak i dorosłych członków rodziny.  

Asystent rodziny
Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pomoc w postaci asystenta rodziny. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest  prowadzenie  pracy z rodzinami biologicznymi polegającej na udzielaniu pomocy w poprawie ich sytuacji życiowej oraz w kształtowaniu odpowiednich postaw rodzicielskich w celu prawidłowego sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny prowadzi pracę za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny pobudzając ją do aktywnego współdziałania. Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez nią wskazane. Praca z rodziną powinna być organizowana lub kontynuowana również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną m.in. w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Zgodnie z art. 176 ust. 5 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym  (wydatki te ulegają zmianie w następujący sposób: w pierwszym roku pobytu gmina finansuje pobyt dziecka w 10%, w drugim roku w 30 %, w trzecim roku i latach następnych w 50 %) pełnego kosztu pobytu.

Dom Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przeznaczony jest dla osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Służy utrzymaniu tych osób w dobrej sprawności psychofizycznej niezbędnej do jak najdłuższego, samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Prowadzona w DDP działalność twórcza jest szczególnie ważna dla ludzi starszych przywraca im wiarę w sens życia i podnosi wartość tego okresu. Stymulacja działań poprzez terapię zajęciową prowadzoną w DDP ma na celu: usprawnienie psychiczne i fizyczne; przywrócenie zdolności nawiązywania kontaktów
i umiejętności współżycia z innymi ludźmi, umiejętność funkcjonowania w środowisku lokalnym; umożliwienie wykonywania czynności dnia codziennego i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa. Terapia zajęciowa zapobiega skutkom ograniczenia aktywności ludzi starych i przywraca im tę zdolność.

Dom Dziennego Pobytu zapewnia uczestnikom:
• pobyt w godz. 8.00 – 15.00 ;
• jeden gorący posiłek (odpłatny w zależności od wysokości posiadanego dochodu),
• zabiegi rehabilitacyjne: masaż,
• pomoc w załatwianiu spraw socjalno-bytowych,
• poradnictwo prawne i psychologiczne,
• zajęcia terapeutyczne – w zależności od możliwości i zainteresowań uczestników (zajęcia kulturalno-rekreacyjne organizowane na terenie ogrodu MOPS oraz imprezy wyjazdowe).

W Domu Dziennego Pobytu uczestnicy uaktywniają się poprzez następujące zajęcia:
• terapię zajęciową (prace plastyczne, rękodzieło itp.)
• trening z zakresu higieny osobistej,
• rozrywkę - wspólne gry i zabawy,
• wzajemną pomoc - wspieranie się nawzajem, wspólne szukanie rozwiązań nurtujących problemów,
• świętowanie różnych okoliczności - świąt, rocznic i innych okoliczności,
• uczestnictwo w życiu społeczności lokalnych.


Świetlica Socjoterapeutyczna jest placówką dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, pochodzących z rodzin wymagających wsparcia w kwestiach opiekuńczo – wychowawczych, narażonych na konsekwencje wynikające
z funkcjonowania w środowisku dotkniętym problemem alkoholowym, zagrożonych uzależnieniem w stopniu utrudniającym im realizację zadań życiowych bez specjalistycznej pomocy.

Sposób rekrutacji:
Dzieci są kwalifikowane do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych po wcześniejszym rozeznaniu sytuacji rodziny przez pracownika socjalnego i psychologa oraz na wniosek pedagoga szkolnego. Konieczna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna na uczestnictwo dziecka w zajęciach.
Godziny pracy: Świetlica Socjoterapeutyczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 18:00.
Cele Świetlicy Socjoterapeutycznej:
• prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
• łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
• pomoc w nauce i tworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej,
• zapewnienie profesjonalnej opieki wychowawczej,
• eliminowanie zaburzeń zachowania,
• pomoc w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych,
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowawczych.

Kadra Świetlicy współpracuje z rodzicami i instytucjami samorządowymi wspierającymi wychowywanie dziecka (szkołami, do których uczęszczają dzieci, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim, Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim; Domem Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim, pracownikami socjalnymi Ośrodka).
 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych zajmuje się prowadzeniem postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia „ Dobry Start”, świadczenia „ Za życiem” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W jej skład wchodzą:

1. Sekcja Świadczeń Rodzinnych w szczególności zajmuje się prowadzeniem postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia „ Dobry Start”, świadczenia „ Za życiem” a także świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

2. Fundusz alimentacyjny w szczególności zajmuje się prowadzeniem postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzeniem i wydawaniem w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz przekazywaniem do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.


Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej - zajmuje się przygotowywaniem projektów decyzji, prowadzeniem niezbędnej dokumentacji: korespondencja, rejestry, wykazy, listy zasiłków, wypłaty świadczeń, obsługą systemu POMOST. Do zadań Sekcji Świadczeń Pomocy Społecznej należy obsługa kasy Ośrodka.

Przydatne linki


efs
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
sejm
 
mrpips
 
bip
 
ohp
 
Portal Pomocy Społecznej
 
niebieska linia
 
UM Pruszcz Gdański
 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 9
83-000 Pruszcz Gdański
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 58 682 27 55

napisz do nas korzystając z formularza

Deklaracja dostępności.

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański
08 8335 0003 0121 1742 2000 0001

Godziny pracy

MOPS
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Świadczenia rodzinne
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Dom Dziennego Pobytu
pon.-pt. 8:00-15:00

Świetlica socjoterapeutyczna
pon.-pt. 15:00-18:00

Telefony kontaktowe

Sekretariat
58 682 27 55
58 692 17 10

Faks
58 692 17 18

Księgowość
58 692 17 26

Kasa
58 692 17 11

Sekcja Świadczeń Rodzinnych
58 692 17 30
58 683 43 29

Fundusz Alimentacyjny
58 683 43 29

Pracownicy socjalni
58 692 17 17
58 692 17 20
58 692 17 23
58 692 17 25