Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

Jednorazowe świadczenie – zgodnie z  ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – w wysokości 4000 zł

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2234).

Jednorazowe świadczenie przysługuje w związku z urodzeniem żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenie w wysokości 4 000 zł przysługuje niezależnie od dochodu:

 1. matce lub ojcu dziecka;
 2. opiekunowi prawnemu dziecka;
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka.

Warunki przyznania jednorazowego świadczenia:

 1. złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka;
 2. posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację  II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
 3. posiadanie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku – Dz. U.z 2010, poz. 1234).

Ważne!
Jednorazowe świadczenie przysługuje również na dzieci urodzone w 2016 roku, jeżeli wniosek o przyznanie ww. świadczenia zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, gdy:

 1. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 2. dziecko urodziło się martwe,
 3. na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie o podobnym do niego charakterze za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.
 4. wniosek został złożony po terminie tj. po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Wnioski można składać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Niepodległości 9.
w poniedziałki w godz. 08.00 – 16.00
od wtorku do piątku w godz.07.30 – 15.30
Informacje pod numerem telefonu: 58 683-43-29

Informator "Za Życiem".