Komunikat MOPS - zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(z dnia 1 lipca 2022)

W dniu 01.07.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzono zasadę w zakresie świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie, że wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem; wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpoznania.

W ustawie zawarto także przepis przejściowy, zgodnie z którym w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres do dnia 29 kwietnia 2022 r. Wnioski będzie składało się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego do dnia 29 kwietnia 2022 r. Natomiast wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wnioski złożone z uchybieniem powyżej wskazanych terminów będą pozostawiane bez rozpoznania.

 

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ, PRZYSŁUGUJĄCE OBYWATELOWI UKRAINY, KTÓREGO POBYT NA TERYTORIUM RP JEST UZNANY ZA LEGALNY

 

PODSTAWA PRAWNA PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U  z 2022 r. poz. 583)

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE
Obywatelowi Ukrainy, który:

 1. jest wpisany w rejestr PESEL,
 2. przebywa legalnie na terytorium RP (zgodnie z ustawą jw.)


NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚWIADCZENIE
Świadczenie przeznaczone jest w szczególności na:

 1. żywność,
 2. odzież,
 3. obuwie,
 4. środki higieny osobistej,
 5. opłaty mieszkaniowe;


CO ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE
Świadczenie zostanie przyznane na wniosek osoby uprawnionej po otrzymaniu numeru PESEL. Wniosek należy wypełnić literami alfabetu łacińskiego.

 

REALIZACJA WYPŁATY
Konto bankowe.

 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim,  ul. Niepodległości 9
poniedziałek w godzinach 8.00 - 16.00
wtorek - piatek w godzinach  7.30 - 15.30

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO.

 


      
ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE PRZYSŁUGUJĄCE Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA
I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY ORAZ WARUNKI PRZYZNAWANIA TEGO ŚWIADCZENIA

 

PODSTAWA PRAWNA PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U  z 2022 r. poz. 583)
 2. Rozporządzenie  RM z dnia 15 marca 2022 r.  (Dz. U z 2022 r. poz. 605)
 3. Rozporządzenie  RM z dnia 16 marca 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 608)

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE
Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium RP w okresie od 24 lutego 2022 r.  Weryfikacja legalności pobytu obywatela Ukrainy zgodnie z ustawa jw.


KWOTA WSPARCIA
40 zł za osobę dziennie.

 

OKRES PRZYZNANIA WSPARCIA
Nie dłużej niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

CO ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE
Świadczenie zostanie przyznane na wniosek zgodny z Rozporządzeniem jw. za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu. Podmiot składający wniosek nie może otrzymać dodatkowego wynagrodzenia za osobę przyjętą do zakwaterowania np. za wynajem, środki z fundacji itp. oraz zostało już wypłacone wcześniej świadczenie.  

 

WERYFIKACJA WNIOSKU
Wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, które nie mogą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi. Weryfikacja  złożonego wniosku będzie dokonywana przed wypłatą świadczenia przez upoważnionego pracownika.

 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim,  ul. Niepodległości 9
poniedziałek w godzinach 8.00 - 16.00
wtorek - piatek w godzinach  7.30 - 15.30

 

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy.

 


Świadczenia przysługują obywatelom Ukrainy z zalegalizowanym przez specustawę pobytem na zasadach i w trybie wskazanym w ustawach, które regulują ich przyznawanie.

Do świadczeń rodzinnych należą:

 • zasiłek rodzinny z dodatkami,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenie pielęgnacyjne.

Przyznanie części z nich jest uzależnione od spełniania kryterium dochodowego, które wynosi obecnie 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko. Do progu liczą się dochody osiągnięte przez wszystkich członków rodziny. Jednak art. 27 ust. 2 specustawy zawiera wyjątek od tej ogólnej zasady, bo do składu rodziny nie będzie brana pod uwagę osoba (oraz jej dochody), która zgodnie z oświadczeniem uchodźcy ubiegającego się o świadczenia nie przebywa w Polsce. W praktyce będzie to dotyczyć mężów kobiet i ojców dzieci, którzy zostali na Ukrainie.
Świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu są przyznawane na okres zasiłkowy, a pod uwagę bierze się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym go poprzedzającym. Ten aktualnie trwający zaczął się 1 listopada 2021 r., a zakończy 30 października br., dlatego wymagane jest przedstawienie dochodów z 2020 r. Jednocześnie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych przewidują uwzględnianie zmian w sytuacji dochodowej rodziny, m.in. na skutek utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku rodziców, którzy z dziećmi ewakuowali się z Ukrainy i utracili dochód osiągany tam z tytułu wykonywanej pracy lub działalności gospodarczej. Ośrodek pomocy społecznej będzie mógł potraktować taki dochód jako utracony na podstawie złożonego przez uchodźcę oświadczenia, zawierającego informację o dacie utraty dochodu, jego rodzaju oraz wysokości – i na tej podstawie przyznać zasiłek na dziecko. Natomiast w momencie, gdy taki rodzic znajdzie pracę w Polsce, będzie musiał o tym powiadomić urzędników, którzy sprawdzą, czy uzyskany w niej dochód dalej kwalifikuje do pobierania zasiłku, czy też może doszło do przekroczenia kryterium dochodowego. Jego przekroczenie może spowodować całkowitą utratę świadczeń lub obniżenie ich wysokości (w zależności od tego, o ile złotych dochód był wyższy od progu). Jeśli tak się stało, to zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek przestanie przysługiwać lub będzie wypłacany w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Uwaga!
O świadczenia rodzinne będzie mógł wnioskować opiekun tymczasowy dziecka, ustanawiany dla małego uchodźcy, który nie przyjechał do Polski z rodzicem tylko innym członkiem rodziny lub osobą niespokrewnioną (art. 26 ust. 4 specustawy). W odniesieniu do świadczeń rodzinnych, w których występuje kryterium dochodowe, będzie obowiązywać zasada, że dochody opiekuna tymczasowego nie będą do niego wliczane (jedynie dochody dziecka, o ile jakiekolwiek uzyskuje).
Przyznanie każdego z wymienionych wyżej świadczeń rodzinnych jest również uwarunkowane spełnieniem indywidualnie określonych dla nich wymogów, które będą obowiązywać też uchodźców, bo specustawa nie wprowadziła w tym zakresie żadnych wyjątków. W efekcie niektórych z nich ośrodek pomocy społecznej nie będzie mógł im przyznać – ze względu na brak możliwości dołączenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków. np. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do jego uzyskania potrzebny jest m.in. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu drugiego rodzica dziecka.
Osoby, które przyjechały do Polski z niepełnosprawnym dzieckiem, aby skorzystać z przeznaczonych dla nich świadczeń, takich jak zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne albo dodatek do zasiłku na kształcenie i rehabilitację takiego potomka, muszą najpierw uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu, wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – jakikolwiek dokument ukraiński wskazujący na dysfunkcję zdrowotną nie może być podstawą do ich przyznania przez ośrodek pomocy społecznej.

Załącznik:
Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZASIŁEK RODZINNY
Podstawą do nabycia uprawnień do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na osobę w rodzinie.
Wysokość zasiłku rodzinnego uzależnione jest od wieku dziecka i wynosi:
95 zł na dziecko w wieku 0 – 5 lat,
124 zł na dziecko w wieku 6 – 18 lat,
135 zł na dziecko w wieku 19 – 24 lat.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje
zasiłek rodzinny i spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatku.

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000 zł. Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli wniosek o jego przyznanie zostanie złożony przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia.
Do wniosku należy dołączyć:
-zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO przyznawany jest na okres: 24 miesięcy – przy sprawowaniu opieki nad jednym dzieckiem, 36 miesięcy – przy sprawowaniu opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesiące – przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie przysługuje jeden dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie, niezależnie od liczby dzieci pozostających pod jej opieką.
Do wniosku należy dołączyć ( odpowiednio):
-zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
-zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym,
-inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka:
- ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Wypłacany jest miesięcznie w wysokości 193 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. Kwota ta podlega podwyższeniu o 80 zł, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnoprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Do wniosku należy dołączyć ( odpowiednio):
- kopię odpisu zupełnego lub skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
- aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
- osoba ucząca się musi dostarczyć kopie odpisów zupełnych lub skróconych aktów zgonu rodziców.

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE
WIELODZIETNEJ przysługuje w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. Przy określaniu liczby dzieci w celu ustalenia prawa do niniejszego
dodatku brane są pod uwagę wyłącznie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO przyznawany jest w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeśli legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Do wniosku należy dołączyć:
- orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO wypłacany jest jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko. Przysługuje również na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówkę”. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto dany rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA przyznawany jest na okres 10 miesięcy i przysługuje:
a. w wysokości 113 zł miesięcznie, w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
b. w wysokości 69 zł miesięcznie, w celu zapewnienia dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.

CO ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE
Świadczenie zostanie przyznane na wniosek osoby uprawnionej po otrzymaniu numeru PESEL jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Wymagane dokumenty (odpowiednio) :
1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
3. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
4. oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej,
5. odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów,
6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis
zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby
samotnie wychowującej dziecko,
7. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
8. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,
9. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
10. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
11. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
12. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego, tymczasowego dziecka,
13. inne dokumenty w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
14. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych - każdego pełnoletniego członka rodziny,
odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,
dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Do pobrania:  
https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

 

REALIZACJA WYPŁATY
Konto bankowe.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim,  ul. Niepodległości 9
poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00
wtorek – piątek w godzinach 7.30 –15.30

PODSTAWA PRAWNA:

1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 615);
2. ustawa z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U  z 2022 r. poz. 583);
3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497).

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie dedykowane jest osobom, które w związku z urodzeniem dziecka nie otrzymały zasiłku macierzyńskiego. Skorzystać z niego mogą osoby bezrobotne, które nie podlegały ubezpieczeniu społecznemu czy pracownicy zatrudnieni na umowę o dzieło. Brak odpowiedniego okresu ubezpieczenia powoduje, że rodzicowi nie przysługuje zasiłek macierzyński z organu emerytalno-rentowego np. ZUS.
Wniosek o wypłatę świadczenia może złożyć jeden z rodziców dziecka, opiekun faktyczny dziecka, rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), jak również osoba, która przysposobiła tzn. adoptowała dziecko oraz opiekun tymczasowy.
Świadczenie wypłacane jest w wysokości 1000 zł miesięcznie. Okres przyznania świadczenia wynosi 52 tygodnie i  ulega wydłużeniu w zależności od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
Prawo do świadczenia rodzicielskiego nie jest uzależnione od dochodu rodziny.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką. Wniosek złożony po tym terminie powoduje, że świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.
Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych mogą również skorzystać z tego świadczenia, albowiem wysokość wypłacanego zasiłku z Powiatowych Urzędów Pracy jest niższa niż wysokość tego świadczenia. Takie osoby otrzymają wyrównanie świadczenia rodzicielskiego.
Wymagane dokumenty ( odpowiednio):
1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,
2. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub
zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno - opiekuńczego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego,
4. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,
5. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia
rodzicielskiego.

Do pobrania:
https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

REALIZACJA WYPŁATY
Konto bankowe.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim,  ul. Niepodległości 9
poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00
wtorek – piątek w godzinach 7.30 –15.30

PODSTAWA PRAWNA:

1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 615);
2. ustawa z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U  z 2022 r. poz. 583);
3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497).


ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

WAŻNE:  świadczenia opiekuńcze uzależnione są od posiadania orzeczenia
o niepełnosprawności wydane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności– jako pierwsza instancja lub wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

Do świadczeń opiekuńczych należy:

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w wysokości 215,84 zł miesięcznie, na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny,
posiadają:
niepełnosprawne dziecko;
osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia;
osoba, która ukończyła 75 lat.
 
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
1. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
2. jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
3. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Dodać:
Do Pobrania:
https://www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111

 


ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE:
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
przysługuje:
1. matce lub ojcu;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
3. opiekunowi tymczasowemu;
4. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
5. innym osobą, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich,
są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeśli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki
powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole
wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
Od 1 stycznia 2022 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 2.119 zł miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1. osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
2. osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem
 o znacznym niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającą całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
3. na osobę wymagającą opieki inna niż osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do pobrania:
https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111
 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł
Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:
1. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
a) osoby wymagającej opieki;
b) rodziców osoby wymagającej opieki;
c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki;
d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko;
e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia – z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;
2. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
a) osoby wymagającej opieki;
b) małżonka osoby wymagającej opieki;
c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko;
d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia – z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
W przypadku, gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumowaniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.


Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1. osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym  mowa w ustawie z dnia4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
c) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4. członek rodziny sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,
o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Do pobrania:
https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

 

REALIZACJA WYPŁATY
Konto bankowe.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim,  ul. Niepodległości 9
poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00
wtorek – piątek w godzinach 7.30 –15.30

PODSTAWA PRAWNA:

1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 615);
2. ustawa z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U  z 2022 r. poz. 583);
3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497).

Zgodnie z ustawą o języku polskim, językiem urzędowym w Polsce jest język polski. Oznacza to, że wnioski i załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne powinny być sporządzone w języku polskim, w tym wypełnione w języku polskim – rekomendowane do wykorzystywania wzory wniosków i załączników zamieszczone są na stronie internetowej MRiPS pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 i pozostają aktualne.
W celu usprawnienia komunikacji pracowników organu właściwego z obywatelami Ukrainy ubiegającymi się o świadczenia rodzinne oraz wsparcia obywateli Ukrainy w procesie wypełniania i składania wniosków o świadczenia rodzinne w języku polskim, w tym w celu wyjaśnienia poszczególnych opisów pól i pouczeń zawartych we wzorach wniosków/załączników, pomocniczo publikujemy poniżej, przetłumaczone na język ukraiński wzory wszystkich wniosków i załączników do wniosków. Dodatkowo publikujemy również propozycję wzoru oświadczenia (i jego tłumaczenie) o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-rodzinne-dla-obywateli-ukrainy

 

Powyższy komunikat ma charakter informacyjny, podstawą przyznawania wszystkich świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim zawsze są aktualnie obowiązujące przepisy prawa, które mogą ulec zmianie w okresie od opublikowania niniejszego komunikatu do momentu wydania rozstrzygnięcia wniosku w przedmiocie przyznania uprawnienia do konkretnego świadczenia.


Dodatkowe informacje:

https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=170&bsc=N

 lub:

Bezpłatna pomoc prawna dla przybyłych z Ukrainy po 24 marca 2022 r.
Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów
ul. Wojska Polskiego 2
Wtorek 10-18, środa 10-18, czwartek 10-14
Kontakt telefoniczny 882-574-525 (możliwe połączenie przez whatsApp).

 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 9
83-000 Pruszcz Gdański
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 58 682 27 55

napisz do nas korzystając z formularza

Deklaracja dostępności.

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański
08 8335 0003 0121 1742 2000 0001

Godziny pracy

MOPS
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Świadczenia rodzinne
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Dom Dziennego Pobytu
pon.-pt. 8:00-15:00

Świetlica socjoterapeutyczna
pon.-pt. 15:00-18:00

Telefony kontaktowe

Sekretariat
58 682 27 55
58 692 17 10

Faks
58 692 17 18

Księgowość
58 692 17 26

Kasa
58 692 17 11

Sekcja Świadczeń Rodzinnych
58 692 17 30
58 683 43 29

Fundusz Alimentacyjny
58 683 43 29

Pracownicy socjalni
58 692 17 17
58 692 17 20
58 692 17 23
58 692 17 25