Usługi opiekuńcze

 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

 

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

 

  • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczną,
  • zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz,
  • w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Wysokość odpłatności, jaką klient ponosi za świadczone usługi opiekuńcze, regulowana jest uchwałą Nr XXIX/296/2005 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
Usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późniejszymi zmianami), zwanemu dalej kryterium dochodowym. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie - 528 zł.
Osoby nie spełniające powyższych warunków ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, w następującej wysokości:

 


Tabela wysokości zwrotu wydatków za świadczone usługi opiekuńcze

zwrot wydatkow