Wojewoda Pomorski ogłosił, w dniu 10 marca 2023 r., otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – edycja 2023.
Termin składania ofert mija 21 kwietnia br.

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
W ramach zadania wpierane będą działania, dotyczące następujących obszarów (priorytetów):
A/ zapobieganie skrajnym formom wykluczenia społecznego osób uwikłanych w przemoc w rodzinie oraz osób w kryzysie bezdomności poprzez tworzenie adekwatnej oferty wsparcia.
B/ działania zapewniające osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom specjalistyczną pomoc i integrację ze środowiskiem, w tym wsparcie asystenta,
C/ tworzenie systemu wspomagającego rodziców w wychowaniu dzieci przez rozwój usług społecznych i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym,
D/ tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób starszych i kombatantów poprzez rozwój usług i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym,
E/ wyróżnienie najlepszych inicjatyw i promocja dobrych praktyk w działaniach sektora pozarządowego w sferze pomocy społecznej z terenu województwa.


Komunikat w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku