AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania
w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.

UCHWAŁY RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

Załącznik do uchwały Nr VII/48/2007 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 kwietnia 2007 r. - SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2007-2013

UCHWAŁA Nr VII/48/2007 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Pruszcz Gdański na lata 2007-2013.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/296/2005 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 23 lutego 2005r. - Zakres usług opiekuńczych.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/296/2005 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 23 lutego 2005r. - Tabela wysokości zwrotu wydatków za świadczone usługi opiekuńcze.

UCHWAŁA Nr XXIX/295/2005 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługę w postaci gorącego posiłku, należącą do zadań własnych gminy.

UCHWAŁA Nr XXIX/294/2005 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 23 lutego 2005 r. - w sprawie ustalenia organizacji i określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym prowadzonym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/294/2005 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 23 lutego 2005 r. - Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/294/2005 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 23 lutego 2005 r. - Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym.

UCHWAŁA Nr XXXII/318/2005 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 27 kwietnia 2005 r. - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w części lub całości za niektóre świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy.

UCHWAŁA Nr IX/99/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. - w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011-2015 dla miasta Pruszcz Gdański.

Załącznik do uchwały Nr IX/99/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011 - 2015 dla miasta Pruszcz Gdański

Załącznik do uchwały Nr IX/99/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011 - 2015 dla miasta Pruszcz Gdański - strona tytułowa

UCHWAŁA Nr IX/100/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. - w sprawie ustalenia trybu, sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pruszczu Gdańskim.

Załącznik do uchwały Nr IX/100/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. Tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pruszczu Gdańskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Załącznik do uchwały Nr IX/100/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. Tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pruszczu Gdańskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania- strona tytułowa

UCHWAŁA Nr XL/374/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”

UCHWAŁA Nr XL/375/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014–2020.

UCHWAŁA Nr XL/376/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. - w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016 dla miasta Pruszcz Gdański.

PRZEPISY MAJĄCE ZASTOSOWANIE W POMOCY SPOŁECZNEJ

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw