Gmina Miejska Pruszcz Gdański pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w wysokości 244.800 zł.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim natomiast usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Rozpoczęcie realizacji programu planowane jest od marca 2022 r.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania uzyskać można na stronie internetowej https://www.mopspruszczgdanski.pl w zakładce „opieka wytchnieniowa” lub pod numerem 58/ 682 27 55.

Osoby, które chcą skorzystać z usług opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie wniosku w siedzibie MOPS w Pruszczu Gdańskim wraz z Kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.


Wnioski będą przyjmowane w naborze ciągłym do chwili wykorzystania przyznanych środków.

Złożenie wniosku, nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia w ramach programu. Wnioski będą rozpatrywane po podpisaniu umowy z Wojewodą i uruchomieniu środków finansowych.

 

Program „Opieka wytchnieniowa”

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.
Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:
a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.
W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Załączniki:

Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej
Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa"

Dodatek Osłonowy - można składać wnioski o nowe świadczenie

Mieszkańcy zamieszkujący teren gminy miejskiej Pruszcz Gdański od 4 stycznia 2022 r. mogą składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim, który będzie realizatorem tego świadczenia oraz przez elektroniczną platformę ePUAP lub za pośrednictwem poczty polskiej.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo
1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
 • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.


Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać do 31 października 2022 r.:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • osobiście (papierowo) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Niepodległości 9, ( pon. 8:00-16:00 oraz wt.-pt. 7:30-15:30) lub za pośrednictwem poczty.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

WAŻNE: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1);
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 374).

Do pobrania:

 1. Formularz wniosku o wypłatę dodatku osłonowego
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

Od 1.01.2022 r. obsługą świadczeń wychowawczych 500+ zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski będzie można składać jedynie drogą elektroniczną. Zmiana ustawy zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego, oraz jego wypłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Najważniejsze zmiany:

 1. podmiotem obsługującym świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 2. wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną,
 3. wypłata świadczenia 500+ będzie możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Jeśli złożysz wniosek o świadczenie wychowawcze do 31 grudnia 2021 r. w gminie (za okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r.), prawo do świadczenia ustali gmina albo wojewoda ( gdy do świadczenia stosuje się unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Świadczenia za okres do 31 maja 2022 r. wypłaci gmina.

Świadczenia wypłacane obecnie przez Ośrodek, nadal będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Do ZUS z kolei, należy kierować od dnia 01.01.2022 r. tylko wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze nie wypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci. Wnioski na nowy okres zasiłkowy, będzie można składać do ZUS-u od 01.02.2022 r.


Więcej informacji znajduję się:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-1-stycznia-2022-r_-zus-bedzie-obslugiwal-wnioski-o-swiadczenia-dla-rodzin-swiadczenie-wychowawcze-500-plus-i-rodzinny-kapital-opiekunczy/4326008