Informacja dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub inne, które niedawno straciło lub w niedługim czasie straci swoją ważność.

Przedłużenie ważności orzeczeń powoduje, że automatycznie wydłuża się prawo do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, tj. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Orzeczenia o niepełnosprawności (lub stopniu niepełnosprawności), których ważność:

  • upłynęła w okresie od 9 grudnia 2019r. do 7 marca 2020r. – zachowuje ważność przez 60 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenie (pod warunkiem złożenia do 7 marca kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia),
  • upłynęła w terminie od 8 marca 2020 r. – zachowuje ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nawet jeśli nie został złożony nowy wniosek – jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenie

Orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inne organy emerytalno – rentowe, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, będą przedłużone o kolejne trzy miesiące. Jeżeli orzeczenie wygasło przed 14 marca, to takie orzeczenie również będzie wydłużone o kolejne 3 miesiące.

W takich przypadkach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim wystąpi odpowiednio do ZUS lub KRUS o informację dotyczącą okresu przedłużenia orzeczeń.
W przypadku świadczeń przyznawanych na okres zasiłkowy np. dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego prawo zostanie ustalone nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego tj. 31 października 2020r.

Przedłużenie prawa do świadczeń nie będzie wymagało złożenia nowego wniosku, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie prowadził postępowanie z urzędu.
W ramach ww. postępowania będziemy musieli potwierdzić, czy świadczeniobiorca spełnia warunki do kontynuacji świadczeń. Większość danych pozyskamy sami z dostępnych systemów.
W przypadku konieczności uzyskania jakichkolwiek wyjaśnień, będziemy kontaktowali się z zainteresowanymi telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikiem Sekcji Świadczeń Rodzinnych lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Lawendowy Król nabór do przedszkola

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. Dzięki niemu załatwisz mnóstwo spraw, m.in.:

  • Zalogujesz się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
  • Podpiszesz JPK_VAT.
  • Złożysz wniosek o rejestrację działalności gospodarczej.
  • Zgłosisz utratę dokumentu tożsamości.
  • Wystąpisz o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
  • Załatwisz sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym.
  • Uzyskasz odpis aktu stanu cywilnego oraz dziesiątki innych spraw.