KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH WYPŁATY ŚWIADCZEŃ
W KASIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, informuje iż od czerwca 2020 r. wznawia wypłatę gotówkową w Kasie Ośrodka.

Jednocześnie informujemy, iż na terenie kraju obowiązują wymogi sanitarne związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronowirusa, dlatego też podczas wizyty w Ośrodku obowiązuje wymóg zakrywania nosa i ust.

Wypłaty będą odbywać się zgodnie z harmonogramem w godzinach od 10.00 do 12.00.

Obowiązek zasłaniania ust w miejscach publicznych

OGŁOSZENIE

KIEROWNIKA MIESJKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z dnia 1 czerwca 2020 r.


Na podstawie § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964 z późn.zm.) zadania wykonywane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim od dnia 1 czerwca 2020 r. z zachowaniem określonych ograniczeń, zakazów i nakazów.

W celu zapobiegania oraz przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim:

 1. wskazanym jest, aby sprawy będące w zakresie działania Ośrodka realizowane były za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, operatora poczty lub telefonicznie,
 2. wydziela się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim na parterze budynku punkt obsługi interesantów,
 3. pisma i korespondencję, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z pracownikiem należy składać w wyznaczonym do tego miejscu w punkcie obsługi interesantów.

W przypadku konieczności załatwienia sprawy w sposób bezpośredni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim stosuje się następujące ograniczenia, nakazy i zakazy:

 1. w punkcie obsługi interesantów należy przestrzegać poleceń pracownika Ośrodka odpowiedzialnego za sprawną obsługę interesantów,
 2. w punkcie obsługi interesantów może znajdować się najwyżej 1 osoba oczekująca,
 3. po wejściu do budynku Ośrodka należy zdezynfekować ręce,
 4. podczas wizyty w Ośrodku obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego,
 5. zakazuje się bez zgody pracownika Ośrodka – przemieszczania się po Ośrodku poza wydzielonymi strefami,
 6. w przypadku skierowania interesanta do pomieszczenia biurowego, dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Ograniczenia tego nie stosuje się do:
  1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w Ośrodku;
  4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
Grażyna Zarówna

Wykaz telefonów kontaktowych:

 1. sekretariat – 58 692-17-10
 2. kasa – 58 692-17-11
 3. świadczenia rodzinne – 58 683-43-29; 58 692-17-30
 4. fundusz alimentacyjny – 58 692-17-29
 5. pracownicy socjalni – 58 692-17-17; 58 692-17-20; 58 692-17-23; 58 692-17-27
 6. księgowość – 58 692-17-26
 7. Dom Dziennego Pobytu – 58 692-17-24
 8. kuchnia – 58 692-17-21
 9. Świetlica Socjoterapeutyczna – 58 692-17-13


.

Kryterium dochodowe do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
od 1 października 2020 r. w górę.

W przyjętych zmianach w tarczy antykryzysowej znalazły się zapisy dotyczące podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2020 r. do wysokości 900 zł.  ( obecnie jest to 800 zł/os w rodzinie).

Dodatkowo została wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”
Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wprowadzono tzw. mechanizm „złotówkę za złotówkę” który zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300 zł,  nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100 zł.
Powyższe rozwiązania będą obowiązywać przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 tj. rozpoczynający się 1 października 2020 r.
 

Obniżenie wynagrodzenia jak utrata dochodu

Większy dostęp do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zapewniają również obowiązujące od 18 kwietnia br. zmiany w tarczy antykryzysowej. I tak obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 są traktowane jako utrata dochodu.
Co to oznacza w praktyce? Przykładowo rodzic, który do tej pory nie otrzymywał na dziecko świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponieważ przekraczał kryterium dochodowe, a dzisiaj ma obniżone wynagrodzenie za pracę z powodu epidemii koronawirusa,  może ponownie złożyć wniosek o przyznanie tych świadczeń. Konieczne jest tu udokumentowanie swojej aktualnej sytuacji dochodowej ( przedstawienie dokumentów).
Jeżeli okaże się, że po uwzględnieniu utraty dochodu wynikającej z obniżenia wynagrodzenia za pracę kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia jest spełnione, to będzie ono przysługiwać co do zasady od miesiąca złożenia wniosku (nie wcześniej jednak niż od miesiąca następującego po miesiącu utraty dochodu). Wspomniane przepisy związane z utratą dochodu dotyczą również świadczeń rodzinnych.

Świadczenie 500+

WAŻNE!

Informujemy, osoby które obecnie pobierają świadczenie wychowawcze (500 +), że świadczenie zostało przyznane do maja 2021 r. i w związku z tym w 2020 r. nie trzeba składać nowych wniosków. (wyjątek: jeżeli uległa zmiana sytuacji rodzinnej, jak np. urodzenie dziecka).

Nadmieniamy, iż w nowym okresie świadczeniowym, tj. 2020/2021, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start”  będzie można składać:

 • od dnia 01.07.2020r. - drogą elektroniczną, przez https://wnioski.mpips.gov.pl

Przypominamy, że istnieje możliwość składania wniosków w formie elektronicznej do której serdecznie zachęcamy. Można to zrobić np. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia https://wnioski.mpips.gov.pl
Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej ( https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany )

Portal Emp@tia, w odróżnieniu do bankowości elektronicznej, umożliwia złożenie wniosku na większość świadczeń. Dzięki temu osoba zainteresowana może ubiegać się zdalnie m.in. o świadczenia wychowawcze ( 500 +), „Dobry start”, zasiłek rodzinny, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka "tzw. becikowe”, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenie „Za życiem”.

 

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców miejscowości: Arciszewo, Będzieszyn, Bogatka, Borkowo, Borzęcin, Bystra, Cieplewo, Dziewięć Włók, Goszyn, Jagatowo, Juszkowo, Krępiec, Lędowo, Łęgowo, Malentyn, Mokry Dwór, Przejazdowo, Radunica, Rekcin, Rokitnica, Roszkowo, Rotmanka, Rusocin, Straszyn, Świńcz, Weselno, Wiślina, Wiślinka, Wojanowo, Żukczyn, Żuława i Żuławka, urzędem właściwym do składania wniosków ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze tj. (500+), świadczenie Dobry Start oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Pruszczu Gdańskim
z siedzibą w Cieplewie,
ul. Długa 20a,
83-031 Łęgowo.

W związku z powyższym przy składaniu wniosków drogą elektroniczną przez osoby zamieszkujące w ww. miejscowości należy wybrać: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie.
 

Szanowni Państwo,
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału  w Badaniu ankietowym dotyczącym potrzeb i oczekiwań mieszkańców, warunków życia i kierunków rozwoju miasta Pruszcz Gdański.

Badanie ankietowe kierowane do Państwa stanowi istotną część prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020-2030. Określenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców umożliwi władzom samorządowym oraz autorom strategii poznanie poglądów i opinii w najważniejszych dla rozwoju miasta aspektach.
W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do wypełniania ankiety. Kwestionariusz zawiera łącznie 32 pytania i jego wypełnienie zabierze maksymalnie 10 minut.
Ankieta dostępna jest pod adresem: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/929724?newtest=Y&lang=pl

Ankieta jest anonimowa – wszelkie zebrane informacje będą wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień, a wypełnione przez Państwa kwestionariusze nie będą publicznie udostępniane. Wyniki badania będą wykorzystane do opracowania diagnozy strategicznej dotyczącej warunków życia w mieście  oraz sformułowania przemyślanych i uzasadnionych propozycji kierunków rozwoju Pruszcza Gdańskiego.

Udział w ankiecie jest dobrowolny. Mogą Państwo odmówić udzielenia odpowiedzi na niektóre pytania.
 
Ankieta jest dostępna również na stronie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański:
https://www.pruszcz-gdanski.pl/633,ogloszenia?tresc=8534